ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

«ԱրթՄենիա» Կայքի ստեղծումը

 

Ինչպե՞ս ծագեց գաղափարը.

Գաղտնիք չէ, որ Գյումրին ունի հարուստ մշակութային կոլորիտ:
Հնուց իվեր այն եղել է արվեստների և արհեստների քաղաք

 

Սակայն այս ամենով հանդերձ Գյումրին չի կարողանում աշխարհին ներկայացնել իր մեծմշակութային ներուժը: 
Հաշվի առնելով այս փաստը՝ ծնվեց մի գաղափարորովԳյումրեցի արվեստագետներին հնարավորություն կտրվի 
ստեղծագործել և արվեստի գործերը արտահանել երկրի սահմաններից դուրս:

 

Գաղափարը արդեն կարմնում էր ձևավորել այն թիմըորն ակտիվորեն կներգրավվեր աշխատանքների իրականացմանգործընթացում:

 

«Լույս» հիմնադրամի պարագայում պետք չէր երկար փնտրելքանի որ Զարգացնենք Հայաստանը միասին ծրագիրը 
արդեն իսկ լավ հարթակ է նմանատիպ գաղափարները իրականություն դարձնելու գործում: Ուստի ձևավորվեց 12 խելացի և մոտիվացված երիտասարդների մի խումբ: Թիմի անդամներից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց մի նոր արժեք, որն էլ իրականում դարձավ մեր աշխատանքների մեկնարկի հիմնաքարը: Սեղանին դնելով յուրքանչյուրի մտքերը, հմտություններն ու փորձը, կարողացանք սահմանել մեր թիմի նպատակը Գյումրիում:

Այսպիսով, ոգևորված գաղափարի իրատեսականությունից, մեր թիմը մեծ եռանդով մեկնեց Գյումրի՝ իրականացնելու 2014 թվականի Զարգացնենք Հայաստանը միասին ծրագիրը:

 

Մեր արտադրանքը Գյումրիին

 ArtMenia”ն Հայաստանում առաջին առցանց պատկերասրահներից էորը կապող կամուրջ է 
արվետասերների և արվեստի միջև:

 

Կայքի նպատակն է աշխարհին առաջարկել հայաստանյան արվեստի գործերը: Այն հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ ծանոթանալ հայ արվեստագետների աշխատանքներին և ճիշտ ընտրություն կատարել բազմազանության մեջ: Փորձառու համադրողների կողմից ընտրված աշխատանքներն ու նրանց նկարագրությունը ներկայացվում է որակյալ լուսանկարների և տեսագրության միջոցով:  Կայքը մի հարթակ է, որը արվեստի գիտակներին հնարավորություն է տալիս ավելի մոտիկից ծանոթանալ արվեստի գործիչների, նրանց ստեղծագործական կյանքի և աշխատանքների հետ: 

 

«Լույս» հիմնադրամի ձգտումն է հայ արվեստագետների համար ստեղծել հարթակ, որը կխթանի նրանց ստեղծագործ աշխատանքը և կքաջալերի նրանց համաստեղծել որպես երկրի ակտիվ քաղաքացիներ: Այս մոտեցումը կնպաստի նաև երկրի մշակութային կյանքի և տնտեսության զարգացմանը: “ArtMenia”-ն վկայում է Հայաստանի մշակութային մեծ ներուժի և արվեստի՝ հասարակական կյանքի առաջընթացին նպաստելու մասին:

Կայքի՝ առցանց խանութի գնորդները ոչ միայն նյութապես կաջակցեն հայաստանյան արվեստագետներին, այլ նաև կնպաստեն, նրանց՝ արտերկրում ճանաչում ձեռք բերելուն:

 

Հիմնադրելով Գյումրի առաջին առցանց խանութը՝ մենք հույս ունենք, որ այն հաջողակ բիզնեսի օրինակ կծառայի և կքաջալերի գործարարությունը ինպես Գյումրիում, այնպես էլ ամբողջ Հայաստանում: Մենք ցանկանում ենք ցույց տալ, որ անկախ բոլոր խոչընդոտներից, Հայաստանում միանգամայն հնարավոր է ստեղծել շահութաբեր առցանց բիզնես:

Ծրագիրը նախաձեռնել են <Լույս> հիմնադրամի կրթաթոշակառուները Զարգացնենք Հայաստանը ծրագրի շրջանակներում: Այն համագործակցում է նաև Artland.amկայքի հետ, որը նույնպես ներկայացնում է արվեստագետների աշխատանքները:

 

 

Արվեստադիտակի պատմությունը: Գյումրու արվեստի և գիտության փառատոն

Միքիչբովանդակությունից

Նպատակնէ «կենդանիարվեստ» կոչվողտնտեսությանհիմքըդնելը, ինտերակտիվարվեստիտարբերտեսակներըհասարակությանըհասանելիդարձնելըևգիտությանևարվեստիմիջևկապհաստատելը:

ՎերջերսԳյումրինդարձավԱՊՀմշակութայինմայրաքաղաք, ևայստարիավելիքան 50 մասշտաբայինմշակութայինծրագրերենիրականացվումայստեղ: Մենքցանկությունունեինք, որմերմիջոցառումըտարբերվերնախորդտարիներինկազմակերպվածբոլորմիջոցառումներից: Այսպիսով «Արվեստադիտակ» փառատոնըհիմնվածէնորարարությանգաղափարիվրա:

Գաղափարնայնէր, որկազմակերպվերմիփառատոն, որըկներկայացներկենդանիարվեստը, որնիրհերթինհիմնվածէգեղարվեստականհայացքիևգիտականմեթոդների ուսարքավորումների վրա:

Մենքուզումէինք, որսալիներոչթեմեկանգամյափառատոն, այլհիմքհանդիսանարհետագամիջոցառումներիհամարև, այդպիսով, ստեղծերմինորտնտեսությունԳյումրիում: Ինտերակտիվարվեստիարդյունաբերությունըկարողէխթանհանդիսանալտնտեսությանշատճյուղերի զարգացմանհամար:

Առաջարկիտեսանկյունից իլրումնգեղեցիկվանքերիևհնագույնճարտարապետության`«Արվեստադիտակ»փառատոնիշրջանակներում ներկայացվածկենդանիարվեստը կարողէդառնալԳյումրուխորհրդանիշներիցմեկը: Այսփառատոնըամենտարիկարողէգրավելավելիուավելիշատզբոսաշրջիկների ևարվեստովհետաքրքրվողմարդկանցուշադրությունը:

Պահանջարկիտեսանկյունից ՇանհայիԷՔՍՊՈ 2010 համաշխարհայինցուցահանդեսումՀայաստանիտաղավարիհաջողությունըցույցէտալիս, որկակենդանիարվեստիաճողմիջազգայինպահանջարկայնպիսիերկրներից, ինչպիսինէՉինաստանը:

Փառատոնիկազմակերպումը

Մենքվաղսկսեցինքաշխատանքայինօրը` հանդիպելովնկարիչներիհետևայցելելովմշակութայինևկրթականհաստատություններ: Մենքերկարզրուցումէինքտեղացինկարիչներիհետ` փորձելովգաղափարըավելիհստակդարձնել: «Լույս»-իթիմըուրախէր, որբախտէրվիճակվելաշխատելՖրանսիայիցևԲելգիայիցժամանածկենդանիարվեստիմասնագետների` ԻզաբելԲոնտեիևՍերժՀոֆմանիհետ: Նրանքլավխորհուրդներէինտալիս, թեինչպեսԳյումրեցիարվեստագետներիգործերըներկայացնելինտերակտիվարվեստիմիջոցով:

Մերօրերըանցնումէինկարևորհանդիպումներովևհետաքրքրիրզրույցներով: Մերնկարիչներինպատրաստակամտեսնելուց ևթանգարաններիևպատկերասրահներիտնօրեններիկողմիցհամաձայնությունըստանալուցհետոմենքքաղաքապետարանիաջակցությանկարիքնունեինք: ՄերհանդիպումըԳյումրուքաղաքապետՍամվելԲալասանյանիհետշատարդյունավետանցավ: Նաոգևորվեց` լսելովմերծրագրիմասինևմեզթույլատրեցիրականացնելփառատոնը: Քաղաքապետըևիրթիմըշատպատրաստակամէինհամագործակցել, ևնրանքմեզապահովեցինանվտանգության ևտեխնիկականհամակարգերով:

Քայլառքայլմենքպատրաստվումէինքմեծմիջոցառմանը, բայցմիշատկարևորբանէրպակասում: Մենքայցելուներիևմասնակիցներիկարիքունեինք: Հենցմանրամասներըավելիպարզդարձան, մենքգովազդտարածեցինքսկզբումհամացանցիմիջոցով, հետոնաևհեռուստատեսության: Երկուտեղականհեռուստաալիքները` Շանթը և Գալան տեղադրեցինմերփառատոնիգովազդը:

Քանիորփառատոնըներկայացնումէրինտերակտիվարվեստը, անհրաժեշտէրնաևինտերակտիվձևովգովազդել: ՀինգշաբթիօրըԳյումրուՌիժկովիպողոտայումկազմակերպեցինք «ֆլեշմոբ»: Մենքպատրաստելէինքմիմեծսպիտակսավանևգունավորներկերուհրավիրելէինքմիխումբերեխաների, ովքերսավանիվրագեղեցիկպարներկայացնելուցառաջպետքէթաթախեինիրենցոտքերըներկիմեջ: Շուտովբոլորանցորդերեխաներըևմեծահասակներընույնպեսոգևորվեցինևմիացանպարողխմբին: Այս «ֆլեշմոբ»-ըուշադրությունըսևեռեց «Լույս»-իթիմիվրա, ևնրանքկարողացանբաժանելթռուցիկներհետաքրքրասերմարդկանց:

Արվեստիևգիտությանփառատոնիհամարմենքցանկանումէինքմերճանապարհորդությունըինտերակտիվդարձնել, որպեսզիայցելունլինիոչթեպասիվհանդիսատես, այլնկարիչ` դառնալովարվեստըբացահայտող: Տեղացինկարիչներիհետխոսելով` մենքհասկացանք, որփառատոնիանցկացմանամենազվարճալիևամենահետաքրքիրձևը «գանձերիորոնման» եղանակնէ: Մենքընտրելէինքարվեստի 4 մշակութայինկենտրոններ, որտեղանցկացվելուէրփառատոնը: Մենքնախատեսումէինքմասնակիցներինբաժանելհուշումներ, որպեսզինրանքգտնենարվեստիգործերը: Փորձելովորոշելճանապարհըևկազմելհուշումներըդեպիտարբերկենտրոններ` մենքշեշտըդրեցինքպատմականևգեղարվեստականվայրերիվրա: Եվհետո

Գանձերիորոնումը

Հուլիսի 21-ըեկավ, ևՌիժկովիպողոտայումփառատոնըմեկնարկեց: Երաժշտությաններքոտուփերը, ներկերը, վրձիններըսպասումէինանցորդներին, որպեսզինրանքմասնակցենփառատոնինևստեղծենարվեստ: Երեխաները, ծնողները, մեծահասակները, տեղացիները, անցորդները, զբոսաշրջիկներըևնկարիչներըհավաքվելէինստեղծելուարվեստիմինմուշ: Ժամը 16.00-ինբոլորպատկերասրահներիդռներըբացվեցին, մենքմերմասնակիցներինբաժանեցինքհուշումներըևսկսվեցգանձերիորոնումը:

Հետևի՜րադամանդներինմինչևգլխավորհրապարակ,

Անցի՜րընկածգմբեթներիկողքով,

Հոկտեմբերիցթեքվի՜րաջ

Եվգտի՜րերկուքույրերին:

ԱռաջինհուշումըուղղորդումէմասնակցիդետիԱսլամազյանքույրերիպատկերասրահ, որըմերառաջինվայրնէ:ԱյնտեղտեղադրվածէԻզաբելԲոնտեիինտերակտիվաշխատանքը, որըբարձրաձայնումէկոլեկիվպատասխանատվությանկարևորությունը: «Լռությունգոյությունչունի» արտահայտությունըուղղվածէդիտողինքանդվածԱնիիևՀայոցՑեղասպանությանօրինակով: Ինչկպատահի, եթեմենքդադարենքտեսնելևդադարենքմտածել: ՊատկերասրահումցուցադրվածհաջորդգործըՆկարիչԼիանաԵնգոյանիինտերակտիվարվեստինմուշնէր: Նաառաջարկումէրայցելուներինանցկացնելթելըմեխերիմիջով:

Հաջորդվայրըդերառջևումէ:

 

Հիմաանցի՜րձիուվրամերմեծհերոսինդեպիսուրբԱմենափրկիչեկեղեցի,

Գնա՜խաչքարներիարահետով,

Երկուցայտաղբյուրներիմիջևգտնվողկամարովթեքվի՜րձախ,

(ԵթեհասելեսԱլեքսանդրապոլհյուրանոց, ապասխալուղղությամբեսգնում)

Դեղատնիցհետոգտի՜րքարիմիջիթագը,

Անցի՜րայգովևգտի՜րԳերմանիան,

Մտնելուհամարթեքվի՜րաջմեծդեղինարջիկողքով:

 

 

ԵթեծանոթեքԳյումրիին, ապագուշակեցիքերկրորդվայրը: